Forum
Prawa Mediów
Elektronicznych

Człowiek – Gospodarka – IT
Nauki prawne wobec innych
nauk społecznych
Oglądaj na żywo

Uniwersytet Szczeciński

28 marca 2023 r.

To już dziewiąta edycja!

FPME jest konferencją o charakterze niekomercyjnym, organizowaną przez naukowców oraz przedstawicieli praktyki zainteresowanych prawem mediów elektronicznych. Wydarzenie w założeniu stanowi cykliczne forum wymiany przemyśleń i doświadczeń pomiędzy wybitnymi naukowcami i praktykami zainteresowanymi zagadnieniami dotyczącymi prawa mediów elektronicznych. Subsydiarnym celem wydarzenia jest integracja przedstawicieli praktyki oraz nauki zajmujących się kwestiami związanymi z prawem mediów elektronicznych.

Czołowe postacie świata nauki i biznesu

Źródło wiedzy
dla studentów,
jak i praktyków

Wydarzenie multimedialne

Organizator
FPME

Forum Prawa Mediów Elektronicznych organizowane jest przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a także przez Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej oraz Instytut Przedsiębiorczości i Służb Publicznych.

FPME – miejsce
i organizacja

W 2023 r. Forum Prawa Mediów Elektronicznych odbywa się ponownie w Szczecinie. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Człowiek – Gospodarka – IT”. Jej przedmiotem są wyzwania jakie stawiają nowoczesne technologie przed społeczeństwem i gospodarką. Uzupełnieniem tych rozważań będzie ocena relacji nauk prawnych z innymi naukami społecznymi. W ramach wydarzenia swoje wystąpienia zaprezentują specjaliści z zakresu prawa i nowych technologii.

9. Edycja FPME jest jednodniową konferencją, organizowaną w dniu 28 marca 2023 r. Wydarzenie uzupełnia Młode Forum Prawa Mediów Elektronicznych, które odbędzie się dzień wcześniej, 27 marca 2023 r., w formie posterowej.

Forum Prawa Mediów Elektronicznych odbywa się cyklicznie – we Wrocławiu, Opolu i Szczecinie, a od 8. Edycji także w Katowicach. Uniwersytet Szczeciński był gospodarzem FPME w 2017 r. i 2020 r.

Tematyka konferencji
Nauki prawne wobec innych
nauk społecznych.

Człowiek

Gospodarka

IT

8.30–9.00 | Otwarcie Konferencji

 1. Przedstawiciel Władz Uniwersytetu Szczecińskiego
 1. Przedstawiciel Władz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
 1. Przedstawiciel Wydziału Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego
 1. Przedstawiciel Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

9.00 – 9.30 | Wykład inauguracyjny

Jak programy sztucznej inteligencji zmieniają kulturę wizualną?

 1. dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

Sesja I | Człowiek wobec państwa i prawa w nowej rzeczywistości

Moderator: dr hab. Jacek Gołaczyński, prof. UW (Uniwersytet Wrocławski)

9.40 – 10.00

Metrologia prawna a problem digitalizacji

dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
dr Monika Rozkrut (Uniwersytet Szczeciński)
dr Dominik Rozkrut (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Mariusz Doszyń, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
dr Barbara Batóg (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab inż. Mirosław Pajor, prof. ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

 1. dr hab. inż. Paweł Majda, prof. ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

10.00 – 10.20

E-obywatel – wolność czy niewola?

 1. dr Patryk Kuzior (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)

10.20 – 10.40

Udostępnianie danych w ramach unijnego systemu zarządzania danymi

 1. dr Monika Rozkrut (Uniwersytet Szczeciński)
  dr Dominik Rozkrut (Prezes GUS, Uniwersytet Szczeciński)

10.40 – 11.00

Człowiek w obliczu innowacyjnych instrumentów prawnych – rozważania na przykładzie przymusowej restrukturyzacji

 1. dr Rafał Chybiński (Uniwersytet Opolski)

11.00 – 11.20

Ustawa "pilotowa" czyli jak wylać dziecko z kąpielą

 1. mgr Damian Klimas (Kancelaria Prawna DOTLAW, Wrocław)

11.20 – 11.40

Doręczenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

 1. dr Łukasz Pajor (Uniwersytet Łódzki)

11.40 – 12.00 | Dyskusja

12.00 – 12.40 | Lunch

Sesja II | Neuronauka poznawcza i instrumenty IT a wybrane aspekty ochrony prawnej

Moderator: dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

12.40 – 13.00

Instrumenty ochrony praw konsumenta – zagadnienia podstawowe

 1. dr hab. Konrad Zacharzewski, prof. ALK (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)

13.00 – 13.20

Badanie preferencji konsumentów z wykorzystaniem metod neuronauki poznawczej

 1. mgr inż. Adrianna Mateja (Uniwersytet Szczeciński)

13.20 – 13.40

Dobro dziecka w świecie wirtualnym – zagadnienia prawne

 1. dr Natalia Szok (Uniwersytet Szczeciński)

13.40 – 14.00

Zastosowania neuronauki poznawczej a ochrona dzieci o szczególnych potrzebach

 1. dr Małgorzata Nermend (Uniwersytet Szczeciński)

14.00 – 14.20

Techniki neuronauki poznawczej w wirtualnej rzeczywistości

 1. dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
  dr Anna Borawska (Uniwersytet Szczeciński)
  dr hab. inż. Mariusz Borawski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

14.20 – 14.40

Zastosowania neuronauki w naukach prawnych i praktyce prawniczej

 1. dr hab. inż. Kesra Nermend, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
  dr inż. Mateusz Piwowarski (Uniwersytet Szczeciński)

14.40 – 14.50

Komunikat: Przetwarzanie neurodanych przez interfejs mózg-komputer na potrzeby neuromarketingu a RODO

 1. mgr Laura Słocka (Uniwersytet Wrocławski)

14.50 – 15.00 | Dyskusja

15.00 – 15.20 | Przerwa kawowa

Sesja III | IT jako instrument wzmocnienia ochrony prawnej człowieka i obywatela

Moderator: dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

15.20 – 15.40

Sztuczna inteligencja – sędzia czy pomocnik sędziego?

 1. SSR Monika Biała (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu)

15.40 – 16.00

ODR w sporach gospodarczych – wizja przyszłości

 1. dr hab. Aneta Arkuszewska (Uniwersytet Rzeszowski)

16.00 – 16.20

Ochrona stron w sądowym i egzekucyjnym postepowaniu elektronicznym

 1. dr hab. Joanna Studzińska, prof. ALK (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)

16.20 – 16.40

Egzekucja sądowa z dóbr wirtualnych

 1. dr hab. Monika Michalska-Marciniak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

16.40 – 17.00

Elektronizacja czynności komornika sądowego jako instrument efektywnej egzekucji sądowej

 1. dr hab. Tadeusz Zembrzuski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

17.00 – 17.20

Nowoczesny model poszukiwania informacji o osobie i majątku dłużnika

 1. mgr Krzysztof Wisłocki (Komornik sądowy przy SR w Szczecinku)

17.30 | Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Prelegenci
konferencji


dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US
Pełni funkcję dyrektora Instytutu Socjologii i UNESCO Chair for Social Sustainability na Uniwersytecie Szczecińskim.


dr hab. Tadeusz Zembrzuski, prof. UW
Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny.


mgr Damian Klimas
Partner dotlaw, kancelarii prawnej spółek i projektów technologicznych, odpowiada za praktykę FinTech.


SSR Monika Biała
Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w wydziale cywilnym.


mgr Laura Słocka
Doktorantka Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu “Doktorat wdrożeniowy”.


dr Natalia Szok
Doktor nauk prawnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbywała aplikację radcowską.


dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US
Specjalistka z zakresu metod ilościowych, rynków kapitałowych, giełdy papierów wartościowych, finansów, analiz ekonomiczno-finansowych.


dr inż. Mateusz Piwowarski
Adiunkt w Katedrze Metod Wspomagania Decyzji i Neuronauki Poznawczej, w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.


dr Rafał Chybiński
Doktor nauk prawnych (2022), absolwent WPiA Uniwersytetu Opolskiego (2017), asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansowego INP WPiA Uniwersytetu Opolskiego.


dr Łukasz Pajor
Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat.


dr Małgorzata Nermend
Katedra Wczesnej Edukacji, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Szczeciński, Członek Zespołu Badawczego Pedagogiki Szkoły.


dr hab. inż. Kesra Nermend, prof. US
profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Kierownik Katedry Metod Wspomagania Decyzji i Neuronauki Poznawczej, Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński.


dr Barbara Batóg
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonometrii i Statystyki, Instytut Ekonomii i Finansów, Uniwersytet Szczeciński.


dr hab. Konrad Zacharzewski
adwokat, doktor habilitowany, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Kierownik Katedry Prawa Handlowego i Rynku Kapitałowego w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Partnerzy
FPME

Zapisz się

9. Forum Prawa Mediów Elektronicznych
Zapisz się
8. Młode Forum Prawa Mediów Elektonicznych
Zapisz się